มีผลลัพธ์


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน

      O1 โครงสร้าง 

      O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

      O3 อำนาจหน้าที่ 

      O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

      O5 ข้อมูลการติดต่อ 

      O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


การประชาสัมพันธ์

      O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

      O8 Q&A

      O9 Social Network 

      O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


การดำเนินงาน

      O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

      O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

      O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  


การปฏิบัติงาน

      O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 


การให้บริการ

      O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

      O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      O18 E–Service


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

      O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

      O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

      O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

      O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

      O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

      O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 


นโยบาย No Gift Policy

      O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

      O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

      O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

      O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

      O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


แผนป้องกันการทุจริต

      O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

      O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

      O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม

      O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   

      O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 


มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริต

      O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

      O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

Update cookies preferences