มีผลลัพธ์

กลุ่มวิชาการ

หน้าหลัก > หน่วยงานภายใน > กลุ่มวิชาการ

แบบฟอร์มของกลุ่มวิชาการ

(หมวด BA) กลุ่มวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
BA-01 ตำราหลักของแต่ละสาขา
BA-02 ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
BA-03 แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
BA-04 ดัชนีบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
BA-05 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1)
BA-06 เล่มหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BA-07 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BA-08 คู่มือการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 / มคอ.4
BA-09 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
BA-10 คู่มือนักศึกษา
BA-11 คู่มือการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น
BA-12 นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน
BA-13 คู่มือแนวทางปฏิบัติ สบช.โมเดล
BA-14 เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)
BA-15 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) - (มคอ.4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565

(หมวด BB)กลุ่มวิชาการ การจัดการเรียนการสอน

(หมวด BC) กลุ่มวิชาการ นักศึกษา

(หมวด BD) กลุ่มวิชาการ ค่าใช้จ่าย

(หมวด BE) กลุ่มวิชาการ แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ

(หมวด BF) กลุ่มวิชาการ งานวัดและประเมินผล

(หมวด BG) กลุ่มวิชาการ แหล่งฝึก

Update cookies preferences