มีผลลัพธ์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2dmr7c5ZsLQo19sd1-va59gSSLFPOteSsLsTDK-nrExrqCA/viewform

Update cookies preferences