มีผลลัพธ์

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

หน้าหลัก > หน่วยงานภายใน > กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์มของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

(หมวด CA) กลุ่มงานวิจัย ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย/ตำรา

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
CA-01 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544
CA-02 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
CA-03 ความหมายของ ทรัพย์สินทางปัญญา, การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
CA-05 การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
CA-06 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
CA-07 Tips for preparing a manuscript โดย ดร.ศรีสุดา งามขำ
CA-08 แนวทางการเขียนการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย
CA-09 ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556
CA-10 คู่มือการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559-2560
CA-11 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
CA-12 แนวปฏิบัติที่ดี การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
CA-13 แนวปฎิบัติที่ดีในการทำวิจัยประเภท R&D
CA-14 นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558-2559
CA-15 การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
CA-16 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
CA-17 คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
CA-18 วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคม สู้ภัยโควิด-19
CA-04 ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เพิ่มเติม (ฉบับที่ 29)

(หมวด CB) กลุ่มงานวิจัย แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย

(หมวด CD) กลุ่มงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

(หมวด CE) กลุ่มงานวิจัย แนวทางการสนับสนุนการวิจัย/ตำรา

(หมวด CF) กลุ่มงานวิจัย แหล่งเผยแพร่งานวิจัย

(หมวด CG) กลุ่มงานวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย

(หมวด CH) กลุ่มงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย

(หมวด CI) กลุ่มงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม

(หมวด CJ) กลุ่มงานวิจัย งานจัดการความรู้ KM

(หมวด CK) กลุ่มงานวิจัย คำสั่งและประกาศ

Update cookies preferences