มีผลลัพธ์

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

หน้าหลัก > หน่วยงานภายใน > กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์มของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

(หมวด CA) กลุ่มงานวิจัย ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย/ตำรา

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
CA-01 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544
CA-02 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
CA-03 ความหมายของ ทรัพย์สินทางปัญญา, การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
CA-05 การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
CA-06 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
CA-07 Tips for preparing a manuscript โดย ดร.ศรีสุดา งามขำ
CA-08 แนวทางการเขียนการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย
CA-09 ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556
CA-10 คู่มือการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559-2560
CA-11 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
CA-12 แนวปฏิบัติที่ดี การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
CA-13 แนวปฎิบัติที่ดีในการทำวิจัยประเภท R&D
CA-14 นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558-2559
CA-15 การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
CA-16 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
CA-17 คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
CA-18 วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคม สู้ภัยโควิด-19
CA-04 ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เพิ่มเติม (ฉบับที่ 29)

(หมวด CB) กลุ่มงานวิจัย แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย

(หมวด CD) กลุ่มงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

(หมวด CE) กลุ่มงานวิจัย แนวทางการสนับสนุนการวิจัย/ตำรา

(หมวด CF) กลุ่มงานวิจัย แหล่งเผยแพร่งานวิจัย

(หมวด CG) กลุ่มงานวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย

(หมวด CH) กลุ่มงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย

(หมวด CI) กลุ่มงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม

(หมวด CJ) กลุ่มงานวิจัย งานจัดการความรู้ KM

(หมวด CK) กลุ่มงานวิจัย คำสั่งและประกาศ

(หมวด CL) กลุ่มงานวิจัย คู่มือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Update cookies preferences