มีผลลัพธ์

กลุ่มกิจการนักศึกษา

หน้าหลัก > หน่วยงานภายใน > กลุ่มกิจการนักศึกษา

แบบฟอร์มของกลุ่มกิจการนักศึกษา

(หมวด DA) กลุ่มกิจการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
DA-02 กิจกรรมในชั่วโมง EQ day
DA-03 ประกาศ บุคลากรร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
DA-04 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ (สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่)
DA-05 บันทึกข้อความงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
DA-06 คู่มือนักศึกษา สบช.

(หมวด DB) กลุ่มกิจการนักศึกษา งานแนะแนวและให้คำปรึกษา

(หมวด DC) กลุ่มกิจการนักศึกษา งานทุนการศึกษาและ กยศ.

(หมวด DD) กลุ่มกิจการนักศึกษา งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรมนักศึกษา

(หมวด DE) กลุ่มกิจการนักศึกษา หมวดอื่นๆ

Update cookies preferences