มีผลลัพธ์


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

                                                      ข้อมูลพื้นฐาน

                                                      O1 โครงสร้างองค์กร
                                                      O2 ข้อมูลผู้บริหาร
                                                      O3 อำนาจหน้าที่
                                                      O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
                                                      O5 ข้อมูลการติดต่อ
                                                      O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


                                                      การประชาสัมพันธ์
                                                      O7 ข่าวประชาสัมพันธ์


                                                      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                                                      O8 Q&A
                                                      O9 Social Network


                                                      การดำเนินงาน
                                                      O10 แผนดำเนินงานประจำปี
                                                      O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
                                                      O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


                                                      การปฏิบัติงาน
                                                      O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                                                      การให้บริการ
                                                      O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                                                      O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                                                      O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                                                      O17 E–Service


                                                      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                                                      O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                                                      O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
                                                      O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


                                                      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                                                      O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                                                      O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                                                      O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                                                      O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


                                                      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                                                      O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                                                      O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                                                      O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                                                      O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


                                                      การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                      O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                      O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                      O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


                                                      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                                                      O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                                                      O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


                                                      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                                                      O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
                                                      O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


                                                      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
                                                      O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                                                      O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


                                                      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                                                      O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม


                                                      แผนป้องกันการทุจริต
                                                      O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                                                      O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
                                                      O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


                                                      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
                                                      O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                                                      O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Update cookies preferences