มีผลลัพธ์ลำดับ
รายการ
ภาคการศึกษา 1
ภาคการศึกษา 2
ภาคฤดูร้อน
รวมตลอดปี
1

ค่าหน่วยกิต

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เหมาจ่าย)

9,000 บาท

9,000 บาท

4,500 บาท

22,500 บาท


1.2 หลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)(เหมาจ่าย)

9,000 บาท

9,000 บาท

4,500 บาท

22,500 บาท

2

ค่าบำรุงสถานศึกษา

2.1 ค่าบำรุงห้องสมุด

500 บาท

500 บาท

300 บาท

1,300 บาท


2.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา

1,000 บาท

1,000 บาท

-

2,000 บาท


2.3 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

1,000 บาท

1,000 บาท

500 บาท

2,500 บาท


2.4 ค่าบำรุงสาธารณูปโภค

1,000 บาท

1,000 บาท

500 บาท

2,500 บาท

3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

3.1 ค่าเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา (เฉพาะแรกเข้าปีแรก)

ไม่เกิน 1,000 บาท/สัปดาห์ - - ไม่เกิน 1,000 บาท/สัปดาห์

3.2 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เฉพาะปีแรก)

1,000 บาท

- -

1,000 บาท

4

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

4.1 ค่าประกันของเสียหาย(เฉพาะปีแรก)

500 บาท

- -

500 บาท


4.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ

200 บาท

- -

200 บาท


4.3 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (เฉพาะชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่สำเร็จการศึกษา)

500 บาท

- -

500 บาท


4.4 ค่าบำรุงหอพัก ไม่เกิน 800 บาท/เดือน ไม่เกิน 800 บาท/เดือน ไม่เกิน 800 บาท/เดือน ไม่เกิน 800 บาท/เดือน

4.5  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด 
14,000 บาท - - 14,000 บาท


  • ข้อมูลหอพัก 
วิทยาเขต
ชื่อหอพัก รูปประกอบ
วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์ หอแคทลียา
วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์ หอลีลาวดี
วิทยาเขต นครสวรรค์ หอพุดน้ำบุศย์
วิทยาเขต นครสวรรค์ หอพุทธชาติ
วิทยาเขต นครสวรรค์ หอราชาวดี


Update cookies preferences