มีผลลัพธ์


ประวัติ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ (2513-2546)      เป็นวิทยาลัยพยาบาล ลำดับที่ 6 ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ นายเยียน โพธิสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และนายแพทย์โสภณ นาคไพรัชช์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งได้ช่วยกันดำเนินการเสนอขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย เพื่อผลิตพยาบาลตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับ ความสนับสนุน งบประมาณจากอดีตรองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม2513 ชื่อ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2513

รับผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรก จำนวน 50 คน หลักสูตรการเรียน 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ เทียบเท่าอนุปริญญา

พ.ศ. 2514

เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรการเรียน 3 ปี 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ เทียบเท่าอนุปริญญา

พ.ศ. 2517

ได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาล ชื่อ “ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ” โดยมี นางสาวระจิตร์ นิคมรัฐ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล คนแรก

พ.ศ. 2524

รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น (โครงการเร่งด่วน) หลักสูตร 2ปีเป็นรุ่นแรก จำนวน 65 คน

พ.ศ. 2527

รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) เป็นรุ่นแรกจำนวน 7 คน และรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ (ต่อเนื่อง) เป็นปีแรกโดยรับนักศึกษาจำนวน 50 คน

พ.ศ. 2536

กระทรวงสาธารณสุขได้รวมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดก่อตั้งเป็น“สถาบันพัฒนา กำลังคนด้านสาธารณสุข”

พ.ศ. 2537

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ วิทยาลัย พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น“ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี” วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ ” ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2537 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2538

ส่วนพัฒนาการศึกษาสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2537”ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตและใช้หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2538 จนถึงปีการศึกษา 2540

พ.ศ. 2539

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กระทรวงสาธารณสุข อัญเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อสถาบันที่ดูแลการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในฐานะพระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานความเจริญ ทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศไทย จึงได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยน ชื่อสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “ สถาบันพระบรมราชชนก ” เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2539

พ.ศ. 2540

กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จึงได้เข้าโครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 จะเรียนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
และวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และมาเรียนหมวดวิชาชีพการพยาบาลในชั้นปีที่ 3 - 4 ที่วิทยาลัยพยาบาลฯ

พ.ศ. 2546

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 วิทยาลัยได้เปิดดำเนินการสอนนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 จำนวน 22 คน


ประวัติวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครสวรรค์ (2526-2540)

      วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 7 แห่งของกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นพร้อมศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 6 นครสวรรค์ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย นครสวรรค์" ซึ่งเป็นงานฝ่ายหนึ่งของศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 6 นครสวรรค์

พ.ศ. 2526

วันที่ 1 มิถุนายน 2526 รับนักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรการสาธารณสุข (ผดุงครรภ์อนามัย) ระยะเวลาการ ศึกษา 2 ปี

พ.ศ. 2529

มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ เปลี่ยนชื่อของศูนย์อนามัยแม่และเด็กเป็น "ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 นครสวรรค์"

พ.ศ. 2530

กรมอนามัยเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)และ วิทยาลัยฯ ได้ใช้หลักสูตรนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2542

พ.ศ. 2537

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุราโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น "วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี" วิทยาลัยพยาบาลนครสวรรค์จึงได้เปลี่ยน ชื่อใหม่เป็น "วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครสวรรค์" ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2538

ส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ ชื่อว่า "หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)" พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตและเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จนถึงปีการศึกษา 2540

พ.ศ. 2540

กระทรวงสาธารณสุขได้ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครสวรรค์ จึงได้เข้าโครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ถึงปีการศึกษา 2546 พ.ศ. 2543 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รุ่นแรก จำนวน 50 คน


 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (2545-ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2545

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ชื่อว่า "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545"ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการที่มีลักษณะผสมผสานเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะหมวดวิชาชีพ โดยใช้ theme และ concept เป็นตัวกำหนดเนื้อหา ใช้กระบวนการทางปัญญาในการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ที่สอดคล้องสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์

พ.ศ. 2547

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาศัยความตามมาตรา 21 แห่งพระ ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีคำสั่งให้รวมวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครสวรรค์ เป็นวิทยาลัยเดียวกันและใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์" ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ทำการเดิมของทั้งสองวิทยาลัยฯ

Update cookies preferences