มีผลลัพธ์เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ให้หน่วยงานที่สมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ลำดับ
หัวข้อ
มาตรฐาน
ประเภทเกณฑ์
หลักฐาน
1
สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (3 คะแนน)
1.1 มีป้ายบอกทาง/สถานที่ตั้งศูนย์ (1 คะแนน)
เกณฑ์มาตรฐาน


1.2 มีป้ายชื่อศูนย์ (1 คะแนน)

2
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (5 คะแนน)
2.1 ตู้/ชั้น/โต๊ะตั้งแฟ้ม แฟ้มใส่ดัชนีประจำแฟ้ม(1 คะแนน)
เกณฑ์มาตรฐาน


2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 คะแนน)2.3 แบบฟอร์มต่าง ๆ (1 คะแนน)

3
การมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ (2 คะแนน)
3.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ของหน่วยงาน (2 คะแนน)
เกณฑ์มาตรฐาน


3.2 มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ  (1 คะแนน)3.3 มีชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ (1 คะแนน)

https://drive.google.com/drive/folders/1Vt3KEve1F2QSpVsjK11kPXBpzNLp4glj
4
การติดตั้ง banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (1 คะแนน)
มีหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (2 คะแนน)
เกณฑ์มาตรฐาน
5
การจัดทำดัชนี (38 คะแนน)
5.1 ดัชนีรวม
      ทางกายภาพ (1 คะแนน)

https://drive.google.com/file/d/1pg_hLmPOJr0chNrTYlU8rCJVuG2ujTYB/view?usp=drive_link


       ทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน) 
https://drive.google.com/drive/folders/1PmRrc97sTTsPAwKQKlomd6d6pVnlEj7A


5.2 ดัชนีประจำแฟ้ม
      ทางกายภาพ (1 คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ)
https://drive.google.com/drive/folders/1PmRrc97sTTsPAwKQKlomd6d6pVnlEj7A


     ทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ)    5.2.1 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร
https://drive.google.com/file/d/1ETVwNLAIFc09HZcPKCYinJY6GeJ7odfm/view?usp=drive_link


   5.2.2 มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่   5.2.3 มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ   5.2.4 มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ฯลฯ   5.2.5 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยฯ   5.2.6 มาตรา 9 (2) นโยบาย/การตีความ   5.2.7 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบฯ   5.2.8 มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่ง   5.2.9 มาตรา 9 (5)สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม.7 วรรค 2   5.2.10 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ฯลฯ   5.2.11 มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการ   5.2.12 มาตรา 9 (8)สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร. 1)   5.2.13 มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   5.2.14 มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ   5.2.15 มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ   5.2.16 มาตรา 9(8) ที่สาธารณะประโยชน์   5.2.17 มาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   5.2.18 เรื่องประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อฯ

6 การจัดทำดัชนี ประจำแฟ้ม (38 คะแนน)
ดัชนีประจำแฟ้ม
เกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ (1 คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ)

https://drive.google.com/drive/folders/1PmRrc97sTTsPAwKQKlomd6d6pVnlEj7A


ทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ)

https://drive.google.com/drive/folders/1PmRrc97sTTsPAwKQKlomd6d6pVnlEj7A


6.1มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

https://drive.google.com/file/d/1ETVwNLAIFc09HZcPKCYinJY6GeJ7odfm/view?usp=drive_link


6.2 มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่

https://drive.google.com/drive/folders/1hjdZEGtMdyKwWd6jFJ9TJH-PR5fhR1oR


6.3 มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ

https://drive.google.com/drive/folders/1hjdZEGtMdyKwWd6jFJ9TJH-PR5fhR1oR


6.4 มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ฯลฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1hjdZEGtMdyKwWd6jFJ9TJH-PR5fhR1oR


6.5 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1hjdZEGtMdyKwWd6jFJ9TJH-PR5fhR1oR


6.6 มาตรา 9 (2) นโยบาย/การตีความ

https://drive.google.com/drive/folders/1qZK7WACE_-bJIwJMdw8oSsoZQmeLH6UC


6.7 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบฯ

https://drive.google.com/drive/folders/15gVlCubINYEfUy7BNJVO2w6gKJitzbk5


6.8 มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่ง

https://drive.google.com/drive/folders/1YM_MkveVkK4SEQniI-6ZXE8RIEukzzwd


6.9 มาตรา 9 (5)สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม.7 วรรค 2
6.10 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ฯลฯ
6.11 มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการ

https://drive.google.com/drive/folders/1Fi6Y5DSy1EmDmt_su3y90glnjJyUD0uZ


6.12 มาตรา 9 (8)สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร. 1)

https://drive.google.com/drive/folders/1K22ZUxu4knnZIOhEIRTjzYG7DIhSw_5b


6.13 มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

https://drive.google.com/drive/folders/1VdDIY2kakdOT2fpOglXoEjWAcP5oVixM


6.14 มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1ZP50YlYPxO4J9jkm4uhE_3hu77j-Luwo


6.15 มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
6.16 มาตรา 9(8) ที่สาธารณะประโยชน์
6.17 มาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
6.18 เรื่องประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อฯ 
https://drive.google.com/drive/folders/1D4T7O7NSW5W9RDR5U0it6AgWjisPxg7L


6.19 มาตรา 9(8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามาตรา 32 ทวิฯ


7 การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 จัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 คะแนน)
7.1 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร
เกณฑ์มาตรฐาน
https://drive.google.com/drive/folders/1hjdZEGtMdyKwWd6jFJ9TJH-PR5fhR1oR


7.2 มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1hjdZEGtMdyKwWd6jFJ9TJH-PR5fhR1oR


7.3 มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล [ประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ (ชื่อหน่วยงาน)]

https://drive.google.com/drive/folders/1hjdZEGtMdyKwWd6jFJ9TJH-PR5fhR1oR


7.4 มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1hjdZEGtMdyKwWd6jFJ9TJH-PR5fhR1oR
8
การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 จัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (117คะแนน)
8.1มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย

https://drive.google.com/drive/folders/1D4T7O7NSW5W9RDR5U0it6AgWjisPxg7L


8.2 มาตรา 9 (2) นโยบาย/การตีความ

https://drive.google.com/drive/folders/1qZK7WACE_-bJIwJMdw8oSsoZQmeLH6UC


8.3 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ

https://drive.google.com/drive/folders/15gVlCubINYEfUy7BNJVO2w6gKJitzbk5


8.4 มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน จนท.

https://drive.google.com/drive/folders/1YM_MkveVkK4SEQniI-6ZXE8RIEukzzwd


8.5 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม. 7 วรรคสอง
8.6 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน / สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
8.7 มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1Fi6Y5DSy1EmDmt_su3y90glnjJyUD0uZ


8.8 มาตรา 9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1)

https://drive.google.com/drive/folders/1VdDIY2kakdOT2fpOglXoEjWAcP5oVixM


8.9 มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

https://drive.google.com/drive/folders/1VdDIY2kakdOT2fpOglXoEjWAcP5oVixM


8.10 มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1ZP50YlYPxO4J9jkm4uhE_3hu77j-Luwo


    ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ
    (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/drive/folders/1VC3KxML2t9gZQIrjXStPSVVL6w6fH4Hb


    (2) แผนการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/drive/folders/1hzTlMEUC-tl13F7nYHhabaNQpt0qIKIy


    (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ    

https://drive.google.com/drive/folders/1koR65vhOB_uVGBxsR7phcmlUU9epqJuL


    (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ

https://drive.google.com/drive/folders/1q4mtuyiOT9-UD54l6YZbNvrza4PIj3-j


    (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8)
https://drive.google.com/drive/folders/1tVu2_CFfc4jqlRtw9DSD5yLDi8H1eJlc


    (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1pPtCTTM-Nb8jzfs_SkR7kMjqQSeASpfu


    (7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
    (8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.
    ข้อ 2 การให้บริการประชาชน
    (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

https://drive.google.com/drive/folders/12CbEqS8YCdM6zQJHhYrN8--z3_WW1_8U


   (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1)    

https://drive.google.com/drive/folders/12CbEqS8YCdM6zQJHhYrN8--z3_WW1_8U


   (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
   (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
   (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ

https://drive.google.com/drive/folders/12CbEqS8YCdM6zQJHhYrN8--z3_WW1_8U


   (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

https://drive.google.com/drive/folders/12CbEqS8YCdM6zQJHhYrN8--z3_WW1_8U


   (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
   ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน
    (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น

https://drive.google.com/drive/folders/1kbTMRyF0XZpnGSWvjva8ax0XjIXazh2Q


    (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1kbTMRyF0XZpnGSWvjva8ax0XjIXazh2Q


    (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1kbTMRyF0XZpnGSWvjva8ax0XjIXazh2Q


    (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1kbTMRyF0XZpnGSWvjva8ax0XjIXazh2Q


    (5) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4)

https://drive.google.com/drive/folders/1kbTMRyF0XZpnGSWvjva8ax0XjIXazh2Q


    (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) 
https://drive.google.com/drive/folders/1kbTMRyF0XZpnGSWvjva8ax0XjIXazh2Q


    ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ
     (1) แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน
     (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ
     (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
     (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
     (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง.
    ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล
     (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/drive/folders/1UHRBIJgdSBAD7ffXBlePAENl3WrbAptx?usp=drive_link


     (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

https://drive.google.com/drive/folders/1UHRBIJgdSBAD7ffXBlePAENl3WrbAptx?usp=drive_link


     (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

https://drive.google.com/drive/folders/1UHRBIJgdSBAD7ffXBlePAENl3WrbAptx?usp=drive_link


     (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
https://drive.google.com/drive/folders/1UHRBIJgdSBAD7ffXBlePAENl3WrbAptx?usp=drive_link


     (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
https://drive.google.com/drive/folders/1UHRBIJgdSBAD7ffXBlePAENl3WrbAptx?usp=drive_link


    (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

https://drive.google.com/drive/folders/1UHRBIJgdSBAD7ffXBlePAENl3WrbAptx?usp=drive_link


ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี      
    (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี     (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
    (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. 8.11 มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
8.12 มาตรา 9 (8) ที่สาธารณะประโยชน์
8.13 มาตรา 9 (8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
8.14 มาตรา 9 (8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 8.15 มาตรา 9 (8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามาตรา 32 ทวิฯ


9 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ (4 คะแนน)
9.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (2 คะแนน)
เกณฑ์มาตรฐาน
https://drive.google.com/file/d/1E8toojW2Ar9eXu5RoafqBs6OuDXqzx_G/view?usp=drive_link


9.2 มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (2 คะแนน/1 ครั้งขึ้นไป/ปี)


10 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯและคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (2 คะแนน)
มีคู่มือปฏิบัติงานของ จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลฯ ของหน่วยงาน (2 คะแนน)
เกณฑ์มาตรฐาน
https://drive.google.com/file/d/1BLxcy6oy1Wi9EJiweaVzSDrXkQfEsBHW/view?usp=drive_link
11 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (4 คะแนน)
11.1 มีแผน (2 คะแนน)
เกณฑ์มาตรฐาน
https://drive.google.com/drive/folders/14hOTT2lnUGNDUUcaIVjqEweXVqV9y0MJ


11.2 นำเสนอแผนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ความเห็นชอบ (2 คะแนน)

https://drive.google.com/drive/folders/14hOTT2lnUGNDUUcaIVjqEweXVqV9y0MJ
12 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (4 คะแนน)
12.1 มีช่องทาง
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน)
https://drive.google.com/file/d/1MUdJIBJYKuhwVmRkiu02SgPG_mzhXhsI/view?usp=drive_link


12.2 สรุปผล- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน) - ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน)

https://drive.google.com/file/d/1N_TWb2WxXIUKDj1kF5aX02mju_3XBHGG/view?usp=drive_link
13 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (4 คะแนน)
13.1 มีการสำรวจ- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน)

https://drive.google.com/file/d/1yDrPKhEaOtcbNh6jmPZ4DmdG4qiAoTvb/view?usp=drive_link


13.2 สรุปผล - ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน)


14
สถิติผู้มาใช้บริการ (5 คะแนน)
14.1 มีการจัดเก็บสถิติ
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน) - ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์(1 คะแนน)

https://drive.google.com/file/d/13xVSGykbeQtivKzh87Absd9ywlFSQEHu/view?usp=drive_link


14.2 สรุปผล
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์(1 คะแนน)

https://drive.google.com/file/d/1KOtmuLJ2igzyQRglFurrRolN8H9AHWUz/view?usp=drive_link
15 การสอบทานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดเด่นให้เป็นปัจจุบัน(5 คะแนน)
การปรับข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบัน (5 คะแนน)
เกณฑ์มาตรฐาน

16 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (งบฯ ปี พ.ศ. 2561 – 2562)(40 คะแนน)
จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน (20 คะแนน)
เกณฑ์ขั้นสูง

17 ในปีงบที่ผ่านมาและปีงบประมาณปัจจุบัน (35คะแนน)
จัดอบรม/เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน (10 คะแนน)
เกณฑ์ขั้นสูงส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมกับหน่วยงานอื่น/E – learning ของสำนักงาน ก.พ. (5 คะแนน)


19 การเข้าร่วมทดสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ สขร.หรือสำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณปัจจุบัน (10คะแนน)
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมการทดสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ (ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ร้อยละ 60) (10 คะแนน)
เกณฑ์ขั้นสูง

20 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานรัฐแห่งอื่น(10 คะแนน)
การไปศึกษาดูงานศูนญืข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานฯ
เกณฑ์ขั้นสูง

21 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ (20 คะแนน)
21.1 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ
เกณฑ์ขั้นสูง21.2 แผนและรายงานผลการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเสนอให้ผู้บริหาร/คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯทราบ


22 การร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ของหน่วยงาน (ปีงบฯ พ.ศ.2561/2562) (10 คะแนน)

เกณฑ์ขั้นสูง

12 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลฯ ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ(10 คะแนน)

เกณฑ์ขั้นสูง

Update cookies preferences